Boşanma Davası Aileden Kalan Miras

Ailenizden size geçen mallar kişisel malınızdır.Boşanma durumunda eşiniz bu malların değerlerinden alacak hakkı talep edemez. Bu malların geliri varsa,bu kalem edinilmiş mal sayılacağından sadece bu kısmın yarısı için katılım alacağı talep edebilir. Boşandığınızda eşiniz mirasçınız olmayacağından zaten tüm mal varlığınız çocuğunuza kalacaktır. …

Boşamada Velayet

Boşanma davalarında en çok çekişmenin meydana geldiği hususların başında velayet hususu gelir. Boşanmak isteyen tarafların ikisi de çocuğun velayetini almak isterler. Bu nedenle taraflar arasında kavga boyutuna varan tartışmalar yaşanır. Hatta çoğu zaman çocuk bir silah olarak kullanılmaktadır. Boşanmada velayet hususunda karar verilirken …

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Türk Medeni Kanunu’na göre kadın ve erkek eşittir. Aralarında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Fakat Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununda bir takım pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Boşanma davasında kadının hakları nelerdir ? Öncelikle erkek eşin şiddet uygulama ihtimali varsa kadın erkeğin evden uzaklaştırılmasını talep …

Boşanmada Tazminat

Türk Medeni Kanununa göre taraflar boşanma ile birlikte maddi manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Bu tazminata hak kazanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Eğer taraflar anlaşmalı boşanma davası açacaklar ise maddi manevi tazminat konusundaki tüm hususlar taraflarca belirlenir ve boşanma protokolüne yazılır. …

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma davaları günümüzde hızla artış göstermektedir. Bu artışının pek çok sosyolojik nedeni mevcuttur. Ankara’da açılan boşanma davaları ise Türkiye ortalamalarının çok üzerindedir. Bu nedenle Ankara’da bir çok boşanma avukatı bulunmaktadır. Bu avukatlar sadece boşanma davalarına bakmakta ve bu alanda uzmanlaşmaktadır. Boşanma davası …

Arama Motorlarından İçerik Kaldırma ve Telif Hakları Koruma

Online itibarın korunması için hem hukuki hemde teknik anlamda bir çalışma yapılması gerekmektedir. İnternetin günlük hayatımızın her anına girmesi ve milyonlarca kişinin kullanmaya başlamasıyla birlikte önemini daha çok hissettiren online itibar yönetimi konusunda, büyük markaların dışında, siyasiler’dan sanatçılara, müzisyenlerden öğretim görevlilerine, futbolculardan …

Online İtibar Koruma

Bazı insanlar internette yasal olmayan çalışmalar yapılabileceğini ve kendilerinin takip edilemeyeceğini düşünmektedir. Ve aynı insanlar, birçok masum kişi ve kuruluşlar hakkında internette yanlış bilgiler ve iftiralar yayınlamaktadır. Bugün internet uluslararası kanunlar tarafından korunan bir yapıdır bu sebeple bilişim alanında bir avukattan yardım …

Bilişim Suçları Soruşturması Nasıl Yapılır

Bilişim suçlarının soruşturmasıyla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunun 134 maddesinde özel bir düzenleme yapılmıştır. Bilişim suçları soruşturulurken kolluk makamının bu kurala uygun davranması adil yargılama ve gerçeğin ortaya çıkarılması açısından çok önemlidir. Bu kurala uygun olmayan yollarla elde edilen delillere mahkemeler tarafından …

İnternet Sitesinde Yayınlanan İçerik Nasıl Kaldırır

(1) İçe­rik ne­de­niy­le hak­la­rı ihlâl edil­di­ği­ni id­dia eden ki­şi, içe­rik sağ­la­yı­cı­sı­na, bu­na ula­şa­ma­ma­sı ha­lin­de yer sağ­la­yı­cı­sı­na baş­vu­ra­rak ken­di­si­ne iliş­kin içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bı bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­nı is­te­ye­bi­lir. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı ken­di­si­ne ulaş­tı­ğı ta­rih­ten …

Bilişim Hukuku Terimleri

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını, c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını, ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini, d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her …